Konkurs – wygraj eko-notesy!

[ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Musimy przyznać, że Wasze odpowiedzi sprawiły, że przenieśliśmy się myślami daleko w egzotyczne kraje i ciepłe miejsca. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, naprawdę trudno nam było wybrać zwycięzców. Po naradzie, zestaw ekonotesów od Papierowe Sztuki trafia do: Malwina Bilińska-Miszczuk, Monika Szyszka Vel Syska, Patryk Marcinkowski.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a dla wszystkich udostępniamy film Favini o tym, jak powstają ekopapiery Favini Crush.

Znacie przepiękne i super ekologiczne notesy przygotowane przez Papierowe Sztuki i Katarzynę Roman?

To cudne wykorzystanie papierów z linii Papierowy Dizajn – Favini Crush, które w 15% składają się z oliwek, lawendy, kiwi, kukurydzy i migdałów!  Dziś mamy dla Was konkurs! Co zrobić, by otrzymać te śliczne eko-notesy?

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Gdyby firma Favini chciała zrobić nową serię papierów, to z jakiego pysznego eko-dodatku powinien powstać taki papier i dlaczego właśnie z niego?

PS. Poza dodatkami wykorzystanymi w tym projekcie, w serii Crush, znajdziemy papiery z domieszką cytrusów, winogron, wiśni, a także kawy czy orzechów!

Na Wasze odpowiedzi czekamy do piątku do godziny 16:00, a 3 najciekawsze nagrodzimy zestawami eko-notesów. Wpisujcie Wasze odpowiedzi na Facebooku!

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Zeszyt Kiwi z papieru Favini Crush – linia Papierowy Dizajn
Zestaw eko-notesów

 

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konkurs Ekonotesy” (dalej „Konkurs”) jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000112435 (dalej „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od godz. 10:00 dnia 18 stycznia 2018 do godziny 16:00 dnia 19 stycznia 2018.
 5. Konkurs prowadzony jest na Fanpage bloga Papierowy Dizajn, https://www.facebook.com/PapierowyDizajn/. Właścicielem Fanpage jest Organizator.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe oraz posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), mające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  • posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com;
  • zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • wyrażą zgodę na przetwarzanie profilowych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby odbioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji oraz ogłoszenia zwycięzców. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
  • wykonają zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytanie konkursowe:

Gdyby firma Favini chciała zrobić nową serię papierów, to z jakiego pysznego eko-dodatku powinien powstać taki papier i dlaczego właśnie z niego?

umieszczając odpowiedź w komentarzu pod postem na profilu Papierowy Dizajn na Facebooku.

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną odpowiedź. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik powinien:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
 • Zezwolić na dostęp do swoich danych umieszczonych w profilu w serwisie Facebook.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem, poprzez wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowiącej zgłoszenie do konkursu.

 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano 3 nagrody (dalej „Nagrody”), w postaci zestawu notesów Papierowe Sztuki i Katarzyna Roman.
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. Nagrody zostaną przyznane osobom, których odpowiedzi na pytanie konkursowe w czasie trwania Konkursu zostaną uznane za najciekawsze.
 4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 5. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu facebook.com
 6. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres korespondencyjny;
  4. Telefon

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

 Reklamacje

 1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.

Podobne posty