Papierowy Dizajn partnerem konferencji Element Talks 2019

Papierowy Dizajn został partnerem konferencji Element Talks, która odbędzie się 8-9 czerwca 2019 roku w Warszawie przy ulicy Mińskiej 65.

W ramach partnerstwa, pojawimy się na konferencji razem z naszym papierowym stoiskiem – pełnym pięknych inspiracji, opakowań, kreatywnych publikacji. Nasz zespół postara się odpowiedzieć na pytania uczestników i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z technikami druku i doborem odpowiednich papierów do publikacji. Na stoisku będzie można zobaczyć także pełną ofertę papierów Papierowego Dizajnu. Nie zabraknie wzorników i próbek.

Dodatkowo, Papierowym Partnerem konferencji został Munken, papier produkowany przez Arctic Paper Polska, znajdujący się w ofercie Papierowego Dizajnu. Zapraszamy na wystąpienie Urszuli Pyskło i Michała Büthnera-Zawadzkiego z Arctic Paper Polska, które o odbędzie się w niedzielę 9 czerwca w godzinach 15.45 – 16.25.

Tematem przewodnim tej edycji Element Talks jest Portfolio is Dead. Prelegenci poruszą ważne kwestie związane z portfolio projektantów. „Chcemy zastanowić się nad tym czy portfolio jest jeszcze wizytówką projektanta? A może w dzisiejszych czasach ważniejsze są inne umiejętności/kompetencje? Jeśli tak, to jakie? W jaki sposób powinniśmy się rozwijać jako projektanci i czego możemy się spodziewać w najbliższych latach w naszej branży? Jakie nowe technologie mamy do dyspozycji? A może powinniśmy wyjść poza naszą branżę i otworzyć umysł na zupełnie inne dziedziny? Zahaczymy również o temat psychicznego komfortu i codziennych problemów związanych z pracą w branży kreatywnej.” – piszą organizatorzy Element Talks.

Tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe, gdyż odbywa się w ramach European Design Festival.

Na naszym fanpage’u na Facebook’u pojawił się konkurs, w którym do wygrania są wejściówki na konferencje. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału!

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na Element Talks 2019” (dalej „Konkurs”) jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000112435 (dalej „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 31 maja 2019 od godz. 14:00 do 03 czerwca 2019 do godz. 10:00.
 5. Konkurs prowadzony jest na FanPage bloga Papierowy Dizajn, https://www.facebook.com/PapierowyDizajn/. Właścicielem FanPage jest Organizator.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe oraz posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), mające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  • posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com;
  • zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • wyrażą zgodę na przetwarzanie profilowych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby odbioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji oraz ogłoszenia zwycięzców. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
  • wykonają zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytania konkursowe:

Której formy materiału drukowanego/publikacji nie zamienilibyście na wersję elektroniczną i dlaczego?

umieszczając odpowiedź w komentarzu pod postem na profilu Papierowy Dizajn na Facebooku.

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną odpowiedź. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik powinien:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
 • Zezwolić na dostęp do swoich danych umieszczonych w profilu w serwisie Facebook.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem, poprzez wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowiącej zgłoszenie do konkursu.

 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano 2 nagrody (dalej „Nagrody”), w postaci dwudniowych biletów na konferencję Element Talks.
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. Nagrody zostaną przyznane osobom, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.
 4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 5. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu facebook.com
 6. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub drogą mailową na adres: papierowydizajn@europapier.pl następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres korespondencyjny;
  4. Telefon

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

 Reklamacje

 1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.

Podobne posty