Zapraszamy na KROJE – konferencję i warsztaty typograficzne

Już niedługo odbędzie się (dopiero) pierwsza edycja konferencji i cyklu warsztatów typograficznych KROJE – jesteśmy przekonani, że warta jest Waszej i naszej uwagi. Wiemy, co mówimy, ponieważ z dumą partnerujemy temu wydarzeniu, na które swoją drogą pragniemy Was zaprosić. Zobaczcie, czym są KROJE i dlaczego w ostatnim tygodniu września warto być w Teatrze Kamienica w Warszawie.  

Czym są KROJE?

KROJE to wydarzenie branżowe, które ma moc i dlatego Papierowy Dizajn nie mógł go przeoczyć i nie zaangażować się w nie. A dlaczego mają moc? Chociażby dlatego, że organizowane są przez 3 kobiety z pasją – Martę Imbiorkiewicz, Anię Martowską oraz Olę Miąskiewicz, które do współpracy zaprosiły uzdolnionych projektantów, specjalistów i partnerów, a ci z kolei gotowi są wygłosić zapadające w pamięć prelekcje. A wszystko to pod patronatem AGORA SA.

Jakich wydarzeń możecie się spodziewać?

Na uczestników czekać będzie szereg inspirujących wykładów, dotyczących między innymi: historii projektowania, genezy wybranych fontów czy znaczenia papieru w całokształcie projektu. Nie ukrywamy, że prelekcja Urszuli Pyskło z Arctic Paper o gramaturze papieru, jego nieprzezroczystości, szorstkości i wartości w publikacjach drukowanych jest najbliższa naszemu sercu! Oprócz wiedzy teoretycznej, na uczestników czekać będą także warsztaty praktyczne, na których zaprojektują swój własny kalendarz, zanimują stworzone fonty, uprzednio poznając profesjonalne programy do projektowania. Chyba nie musimy dodawać, że KROJE to nie tylko okazja do poszerzenia horyzontów wiedzy, ale i kręgu znajomych? 🙂

Spotkajmy się na miejscu!

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami na miejscu – znajdziecie tam stoisko Papierowego Dizajnu pełne inspiracji, przykładów zadruku oraz wzorników. Ponadto podczas konferencji i warsztatów KROJE na pewno wpadną Wam w ręce materiały promocyjne – zgadnijcie, skąd pochodzi papier potrzebny do ich wydrukowania 🙂 

Konferencja potrwa dwa dni – 27 i 28 września i odbędzie się w warszawskim Teatrze Kamienica przy alei Solidarności 93. Warsztaty natomiast trwać będą od 23 do 26 września i odbędą się w dwóch lokalizacjach, dlatego sprawdźcie szczegóły na oficjalnej stronie wydarzenia KROJE: www.kroje.xyz
Nie zapomnijcie także o zakupie biletów! Do zobaczenia na miejscu!

Źródło: www.kroje.xyz

Autor: Magdalena Kopeć

Konkurs

Na naszym fanpage’u na Facebook’u pojawił się konkurs, w którym do wygrania są wejściówki na konferencje Kroje (27-28.09.2019). Zapraszamy do wzięcia w nim udziału!

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wygraj bilety na Kroje 2019” (dalej „Konkurs”) jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000112435 (dalej „Organizator”)
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 24 września 2019 od godz. 14:00 do 25 września 2019 do godz. 16:00.
 5. Konkurs prowadzony jest na FanPage bloga Papierowy Dizajn, https://www.facebook.com/PapierowyDizajn/. Właścicielem FanPage jest Organizator.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe oraz posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), mające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  • posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com;
  • zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • wyrażą zgodę na przetwarzanie profilowych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby odbioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji oraz ogłoszenia zwycięzców. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
  • wykonają zadanie konkursowe: Odpowiedz na pytania konkursowe:

Który z naszych ekologicznych papierów jest Twoim faworytem i dlaczego? 

umieszczając odpowiedź w komentarzu pod postem na profilu Papierowy Dizajn na Facebooku.

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać tylko jedną odpowiedź. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik powinien:

 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
 • Zezwolić na dostęp do swoich danych umieszczonych w profilu w serwisie Facebook.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem, poprzez wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowiącej zgłoszenie do konkursu.

 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano 2 nagrody (dalej „Nagrody”), w postaci dwudniowych biletów na konferencję Kroje.
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. Nagrody zostaną przyznane osobom, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.
 4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 5. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu facebook.com
 6. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub drogą mailową na adres: papierowydizajn@europapier.pl następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres korespondencyjny;
  4. Telefon

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Europapier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (kod pocztowy 83-110) przy ul. Jagiellońskiej 55u.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

 Reklamacje

 1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.

Podobne posty